Pročitaj: Česta pitanja      Pročitaj: Sigurno plaćanje i zaštita podataka 

USLOVI KORIŠTENJA

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Shop.inskola.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. 

Trgovac je StepByStep d.o.o. Sarajevo, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica, internet bankarstva, bankovne uplatnice ili pouzećem.

NARUČIVANJE 

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.
 

PLAĆANJE 

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa. Artikli se mogu platiti i putem internet bankarstva, opće bankovne uplatnice ili pouzećem.
 

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeritistanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu).
Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje (download) i uputstva. Nakon prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može odmah pristupiti preuzimanju proizvoda.
 

REKLAMACIJE

 Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.shop.inskola.com Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu,
vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.
 
ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana. Izdavač je StepByStep d.o.o. Sarajevo. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

 

OPĆE ODREDBE

StepByStep d.o.o. Sarajevo zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje www.shop.inskola.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža www.shop.inskola.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. StepByStep d.o.o. Sarajevo nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam StepByStep d.o.o. Sarajevo nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, StepByStep d.o.o. Sarajevo ne može garantovati da će usluge na www.shop.inskola.ba odgovarati Vašim potrebama. StepByStep d.o.o. Sarajevo takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru na +387 (033) 267 991 ili na e-mail shop@coi-stepbystep.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.
 

 OPĆI USLOVI POSLOVANJA StepByStep d.o.o. Sarajevo

 

I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Općim uslovima poslovanja uređuju se odnosi između “StepByStep” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Trgovac) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu; Kupac) sa kojim Trgovac posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.
Član 2.
Odredbe Općih uslova poslovanja su sastavni dio ugovora.
Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora.
II. FORMA UGOVORA
Član 3.
Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
Ugovor se sačinjava u pismenoj formi, kada je Kupac pravno lice i ako je obročno plaćanje.
III. CIJENA I PLAĆANJE
Član 4.
Cijene robe i usluga utvrđuje Trgovac u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja cijena, i cijena je jedinstvena za sve potrošače.
Trgovac može posebnom odlukom Direktora odrediti jedinstveni popust za određenu kategoriju kupaca fizičkih lica. Uslovi pod kojima fizičko lice ulazi u određenu kategoriju te način evidencije kupaca unutar kategorije određuju se pomenutom odlukom Direktora.
Izuzetno, ugovorne strane mogu svojim ugovorom utvrditi drugačiju cijenu, kad je Kupac pravno lice, može se odobriti rabat ili povoljniji uslovi plaćanja kod prodaje veće količine robe ili usluga.
Član 5.
Kupac, koji je fizičko lice, dužan je platititi robu u trenutku preuzimanja robe od Trgovca ili izvršiti avansno plaćanje na žiro račun Trgovca.
Plaćanje se vrši u roku do 60 dana od dana prodaje robe, kada je Kupac pravno lice.
Član 6.
Plaćanje robe se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM).
Kada je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, uplatom na žiro račun Trgovca ili kreditnom karticom.
Kada je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, uplatom na žiro račun Trgovca ili kreditnom karticom.
Član 7.
Trgovac se obavezuje Kupcu izdati račun o izvršenom plaćanju, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
IV. PRODAJA I PREUZIMANJE ROBE
Član 8.
Prodaja robe se vrši u sjedištu Trgovca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice. Prodaja robe i usluga vrši se i putem interneta bez obzira da li je u pitanju fizičko ili pravno lice.
Prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka, kada je Kupac pravno lice.
Trgovac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
Član 9.
Kupac u zakašnjenju je dužan nadoknaditi Trgovcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu.
Član 10.
Do predaje stvari Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Trgovac, a s predajom stvari rizik prelazi na Kupca.
Rizik ne prelazi na Kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari.
Član 11.
Ako predaja robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik prelazi na Kupca u trenutku kad je došao u zakašnjenje.
Član 12.
Rizik prelazi na Kupca u zakašnjenju, ako je Kupac izdvojio proizvode očito namjenjene za izvršenje prodaje i o tome odaslao obavijest Kupcu.
Član 13.
Članovi 9., 10., 11. i 12. se primjenjuju samo na ugovore sa Kupcima koji su pravna lica.
V. NEDOSTATCI PROIZVODA
Član 14.
U slučaju nedostataka na proizvodu, Trgovac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
a) zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili
c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.
Član 15.
Kupac je u trenutku predaje dužan pregledati robu.
Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
Član 16.
Trgovac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
VI. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA
Član 17.
Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) raskinuti ugovor.
U slučaju raskida ugovora, Kupac je obavezan vratiti primljenu robu.
Član 18.
Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
c) raskinuti ugovor.
Član 19.
Trgovac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada:
a) Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku,
b) Kupac ne izvrši svoju obavezu ni u naknadnom roku ili
c) prije isteka roka za ispunjenje obaveze je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora
Trgovac može raskinuti ugovor sa Kupcem bez ostavljanja Kupcu naknadnog roka za ispunjenje ako iz Kupčevog držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
Član 20.
U slučaju raskida ugovora Trgovac ima pravo zahtjevati od Kupca:
a) povrat datog,
b) naknadu za koristi koje je Kupac u međuvremenu imao od onog što je zbog raskida ugovora dužan nadoknaditi i
c) eventualnu štetu koju je pretrpio zbog Kupčevog neispunjenja obaveze.
Član 21.
Kada raskida ugovor zbog Kupčevog neispunjenja, Trgovac će bez odlaganja o tome obavijestiti Kupca.
Član 22.
Članovi 18., 19., 20. i 21. primjenjuju se samo na ugovore na Kupcima koji su pravna lica.
Član 23.
Ugovor se ne može raskinuti zbog neznatnog ispunjenja obaveze.
VII. RASKID ILI IZMJENA UGOVORA ZBOG PROMJENJENIH OKOLNOSTI
Član 24.
Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariri svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariri svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.
Član 25.
Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva promjenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
Član 26.
Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
Član 27.
Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmjene.
VIII. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Član 28.
Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge strane.
Ako je druga strana nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtjevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.
Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.
Član 29.
Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njezina se obaveza gasi, a ona zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je mogla imati koristi od oslobođenja od vlastite odgovornosti.
Osim toga ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim osobama u vezi sa predmetom svoje obavezečije je ispunjenje postalo nemoguće.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 30.
Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uslovima poslovanja se reguliraju:
a) ugovorom stranaka i
b) zakonom koji regulira predmetna pitanja.
Član 31.
U slučaju ne saglasnosti između odredbi Općih uslova poslovanja i zaključenih ugovora, primjenjuju se ove posljednje.
Član 32.
Opći uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu Trgovca te na internet stranici putem koje Trgovac vrši prodaju roba i usluga.
Član 33.
U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti mirnim putem.
U suprotnom, nadležan je sud u Sarajevu.
Član 34.
Opći uslovi poslovanja se primjenjuju od dana objavljivanja.
 
U Sarajevu, 22.09.2022. godine

Shopping cart

0
image/svg+xml

Nema proizvoda u korpi.

Continue Shopping